2 Personele zaken

Onze klanten hebben dagelijks te maken met onze professionals. Hoe zij hun werk doen bepaalt in belangrijke mate hoe de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening wordt ervaren.

Om deze kwaliteit te kunnen blijven waarborgen, staat de Posten voor de opgave om ervoor te zorgen dat we steeds voldoende medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden op de juiste plek hebben. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. De vergrijzing, de toegenomen complexiteit van zorg en de krappe arbeidsmarkt maken dit tot een uitdaging. Onze Strategische Personeels Planning (SPP) helpt ons daarbij met speerpunten op het gebied van Boeien & (ver)binden & behouden, Leren & Ontwikkelen en Gezondheidsmanagement.

Daarnaast is de Posten overtuigd dat werkplezier en kwaliteit hand in hand gaan. We zetten daarom niet alléén onze klanten, maar ook onze medewerkers centraal. We investeren niet alleen in vakmanschap, maar ook in werkplezier. Want bevlogen medewerkers die trots zijn op hun werk zijn onder andere, meer betrokken bij hun werk en doen net dat stapje extra in het belang van klanttevredenheid.

2.1 Personele inzet

Onze klanten in woon- en thuiszorg ontvangen zorg en ondersteuning van een zorgteam met een optimale deskundigheidsmix per zorgteam. Omdat de Posten een erkend leerbedrijf is, werken er ook leerlingen en stagiaires in de zorgteams.

Doordat de zorgvraag in onze zorgteams steeds complexer wordt, streeft de Posten naar het vergroten van de deskundigheid door meer verpleegkundigen aan te stellen en door nauw samen te werken met de professionals van het behandelteam. Zo zijn er op alle niveaus en deskundigheidsgebieden steeds voldoende medewerkers beschikbaar om aan de zorg- en ondersteuningsbehoefte van onze klanten tegemoet te komen. Daarmee voldoet de Posten aan de vereisten van het Kwaliteitskader ten aanzien van specifieke kennis en vaardigheden.

Daarnaast zijn welzijn en welbevinden nog nadrukkelijker een vanzelfsprekend onderdeel geworden van het zorg- en ondersteuningsaanbod. Dit past in de visie van de Posten om de klant een fijne leefomgeving te bieden waarin ontmoeten, activiteiten, beleving en zingeving net zo belangrijk zijn als professionele zorg en behandeling.

In 2017 en 2018 hebben wij bewust geïnvesteerd in het aanstellen van extra afdelingsassistenten, die zorgen voor meer persoonlijke aandacht, veiligheid en sfeer in de huiskamers. Hun aanwezigheid zorgt er ook voor dat er altijd twee zorgmedewerkers beschikbaar zijn voor intensieve zorg. De begeleiding van de afdelingsassistenten zijn in handen van de adviseur en projectleider welzijn. Zij bieden de zorgteams handvatten, ideeën, kennis en competenties waarmee zij de klant een plezierige en zinvolle dag kunnen laten ervaren.

De inzet van de toegezegde extra financiële middelen van het Kwaliteitsbudget biedt de Posten nog meer mogelijkheden om op deze ingezette bovengenoemde koers voort te borduren en om de personeelsbezetting te kunnen waarborgen.

2.2 Verzuim en duurzame inzetbaarheid

In 2018 is hard gewerkt om een daling van het verzuim te bewerkstelligen. Er zijn heldere en duidelijke afspraken rondom de verzuimprocedure en het handhaven hiervan gemaakt, er is meer inzicht (en dus grip) op verzuim door de verzuimapplicatie, er zijn strakke richtlijnen inzake de registratie in het programma ONS ten opzichte van verzuimsignaal/Afas en er zijn actieve en preventieve interventies ingezet voor medewerkers.

Daarnaast is er meer inzicht op en wordt er meer gecommuniceerd over verzuim op teamniveau, wordt frequent verzuim aangepakt door vitaliteitsgesprekken en is er door o.a. het opendeur beleid op de afdeling HR Verzuim en Vitaliteit veelvuldig contact met medewerkers en teams over het verzuim. Dit alles heeft geleid tot een daling van het voortschrijdende ziekteverzuim (zie onderstaande grafiek) en daar is de Posten best trots op!

In 2019 blijft de Posten aandacht besteden aan verzuim en preventie dat maandelijks met directie en per kwartaal met het OOT wordt gevolgd. In 2018 is verder inhoud gegeven aan de strategische personeels-planning van de Posten. Eén van de speerpunten is Gezondheidsmanagement. Dit zal in 2019 verder worden uitgewerkt voor de komende 3 jaar waarbij er jaarlijks een activiteitenkalender (thema bepaling) zal worden opgesteld. Daarnaast zal in 2019 aandacht worden besteed aan duurzame inzetbaarheid, kaders en duidelijkheden over verantwoordelijkheden voor teams en met medewerkers en teams.

2.3 Medewerkerstevredenheidsonderzoek

In 2018 is er geen medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Het laatste MTO dateert van juli 2017. Uit dit onderzoek kwamen conclusies en aanbevelingen op het gebied van kwaliteit, zelfsturing en leiderschap naar voren. Deze onderwerpen zijn in de jaarwerkplannen in 2018 opgepakt. Omdat de Posten belang hecht aan een goede werksfeer binnen de zelforganiserende teams, plezier en betrokkenheid in het eigen werk en het leren en verbeteren van en met elkaar, komen deze onderwerpen wederom aan bod in het MTO in 2019 en zal hieraan aandacht worden besteed binnen (de trajecten) Samen Sturen en de Strategische Personeelsplanning waaronder de medewerkersreis.

2.4 Arbeidsmarkt

De turbulente arbeidsmarkt zorgt voor uitdagingen om voldoende gekwalificeerd personeel te (ver)binden, boeien en behouden. Zowel binnen de Posten als in de regio ervaren we krapte op de functies op niveau 3 (verzorgende IG) en niveau 4 (verpleegkundige) en in het specifiek voor de extramurale zorg. Om gekwalificeerde medewerkers binnen de Posten te behouden, hebben we oog voor het talent van medewerkers en geven we hen de ruimte zodat zij zich kunnen ontplooien en ontwikkelen zodat de juiste medewerker, op het juiste moment op de juiste plek werkzaam is binnen de Posten.

De huidige arbeidsmarktproblematiek speelt sector breed en vraagt om een multidisciplinaire aanpak. De samenwerking opzoeken met zorginstellingen in de regio en onderwijs is essentieel. Met als doel om van en met elkaar te leren en de zorgsector als aantrekkelijke sector te positioneren. Naast dat we op velerlei fronten samenwerken neemt de Posten sinds 2018 actief deel aan een regionaal samenwerkingsverband met zorgorganisaties en onderwijs (ROC en Saxion) in de regio.