1. Algemene gegevens

Adres De Posten 135
Postcode 7544 LR
Plaats Enschede
Telefoonnummer 053 - 4753753
Faxnummer 053 - 4753777
Identificatienummer Kamer van Koophandel 4102800
E-mailadres info@deposten.nl
Internetpagina www.deposten.nl
Adres Geessinkbraakweg 27-31
Postcode 7544 LR
Plaats Enschede
Telefoonnummer 053 - 4753753
Faxnummer 053 - 4753777
Identificatienummer Kamer van Koophandel 4102800
E-mailadres info@deposten.nl
Internetpagina www.deposten.nl

1.1 Werkgebied (2018)

Het werkgebied van de Posten valt geheel binnen de Zorgkantoorregio Twente en omvat de gemeente Enschede. Een groot deel van de klanten van de Posten komt uit stadsdeel Zuid. Maar ook in andere delen van de gemeente Enschede is de Posten bekend en actief.

Zowel de hoofdlocatie de Posten alsook de nevenvestiging Erve Leppink zijn gelegen in de wijk de Wesselerbrink in Enschede-Zuid. De thuiszorg werkt vanuit diverse locaties in de stad.

1.2 Doel

De Posten heeft tot doel het bieden van integrale dienstverlening op het terrein van wonen, zorg, behandeling en welzijn aan ouderen en zorgvragers in de ruimste zin van het woord. 

Deze doelstelling is geborgd en vastgelegd in de statuten en de missie en visie van de Posten.

1.3 Kernactiviteiten

De gefinancierde activiteiten vanuit de Zvw betreffen ongeveer 19%, de Wlz ongeveer 73% en Wmo ca. 4% van onze omzet van 30,5 miljoen over 2018.

Wet langdurige zorg (Wlz): Zorgverzekeringswet (Zvw) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Overig
Verblijf intramuraal met verzorging, verpleging en/of behandeling*1) Verpleging en Verzorging thuis Dagbesteding Beschermd Wonen (gesubsidieerd)
Volledig Pakket Thuis met of zonder behandeling en/of dagbesteding Geriatrische Revalidatiezorg Begeleiding Ondersteuning licht dementerende ouderen/Noabers (gesubsidieerd)
Crisisopvang Eerstelijns verblijf (ELV) Huishoudelijke ondersteuning (HO) Lichte ondersteuning en dagbesteding (Suryoye) ouderen/Bsyano (gesubsidieerd)
Modulair Pakket Thuis (Persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke zorg, dagopvang) Eerstelijns behandeling (dieet, ergo en fysiotherapie) Respijtzorg Lichte ondersteuning en dagbesteding (Indische) ouderen/Mampir Sadja (gesubsidieerd)
PGB Casemanagement dementie PGB
Extramurale behandeling (subsidie) PGB

*1) Onder behandeling wordt verstaan: dieetadvisering, ergotherapie, fysiotherapie, (GZ)-psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, logopedie, maatschappelijk werk, medische pedicure, muziektherapie

De Posten levert ook diensten die niet binnen de Wlz of de Wmo vallen, zoals bijvoorbeeld: maaltijdverzorging en catering, wasverzorging, ontspanningsactiviteiten, kapper, personenalarmering, eigen reisbureau voor klanten, pedicure (valt gedeeltelijk onder de Wlz), manicure en schoonheidssalon, administratieve ondersteuning.

Verder heeft de Posten voor haar klanten en voor wijkbewoners een rijk aanbod aan activiteiten die het leven plezierig en zinvol maken. 

De belangrijkste groepen waaraan de Posten zorg levert zijn: 

 • Mensen met dementie;
 • Mensen met een intensieve zorgvraag vanwege lichamelijke aandoeningen;
 • Mensen met een complexe zorgvraag vanwege een combinatie van lichamelijke aandoeningen, handicaps en dementie;
 • Mensen met uitbehandelde psychiatrische problematiek;
 • Mensen met een tijdelijke zorgvraag. Hierbij kan het gaan om vragen die variëren van tijdelijk verblijf of revalidatie in het verpleeghuis tot intensieve zorg thuis

1.4 Toelatingen

De Posten heeft de volgende toelatingen in het kader van de WTZi (wet toelating zorginstellingen):
Functie(s): Persoonlijke verzorging, Verpleging, Behandeling, Verblijf, Begeleiding.
Vanuit de toelating zijn de volgende klanten/bewoners in de Posten aanwezig:

 • Klanten met een somatische e/o psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen 
 • Klanten met een psychogeriatrische aandoening of beperking 
 • Klanten met een Somatische aandoening of beperking

1.5 Kengetallen (klanten, capaciteit, productie, opbrengsten en personeel)

Klanten Wlz op 31-12-2018 Aantal
Aantal klanten op basis van een ZZP/zorgprofiel 257
Aantal klanten op basis van Volledig Pakket Thuis 4
Aantal klanten op basis van een Modulair Pakket Thuis 29
Aantal klanten met een persoonsgebonden budget 10
Aantal klanten extramurale behandeling (tijdelijke subsidieregeling) 7
Klanten Zvw op 31-12-2018 Aantal
Aantal klanten wijkverpleging 390
Aantal klanten geriatrische revalidatiezorg (op basis van DBC) 12
Aantal klanten eerstelijnsverblijf 8
Klanten Wmo op 31-12-2018 Aantal
Aantal Wmo-klanten op 1 januari 2017 (a) 321
Aantal nieuw ingeschreven Wmo-klanten in 2017 (b) 104
Totaal aantal Wmo-klanten in zorg/behandeling in 2017 (c=a+b) 425
Aantal uitgeschreven Wmo-klanten in verslagjaar (d) 93
Aantal Wmo-klanten op 31-12 van verslagjaar (e=c-d) 332
Capaciteit op 31-12-2018 Aantal
Aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor verblijfszorg 300
waarvan voor Wlz-zorg met verblijf 270
waarvan voor geriatrische revalidatiezorg (DBC) 11
waarvan voor eerstelijns verblijf 16
Aantal verblijfsplaatsen dat beschikbaar is voor Wmo-klanten 3
Productie Wlz op 31-12-2018 Aantal
Aantal dagen zorg met verblijf 93765
Aantal dagen zorg op basis van Volledig Pakket Thuis 929
Productie Zvw op 31-12-2018 Aantal
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s / DBC-zorgproducten geriatrische revalidatiezorg 150
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s / DBC-zorgproducten geriatrische revalidatiezorg 149
Opbrengsten zorg gefinancierd uit Bedrag in €
Wlz € 22.373.178
Zvw € 4.734.701
Wmo € 1.135.409
Subsidies € 1.385.543
Wederverhuur Aantal
Woningen in wederverhuur 91
Personeel 2018 2017
In loondienst (exclusief leer-/stagiares) 706 666
FTE’s (inclusief leer-/stagiaries) 419 358
Percentage ziekteverzuim (excl. zwangerschap) 7.56% 7.02%
Vrijwilligers 296 280

1.6 Juridische structuur

De Posten is een stichting met één (directeur-)bestuurder en een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf, en in 2018 tijdelijk, uit zes leden.

1.7 Interne organisatiestructuur

Binnen het primair proces werkt de Posten met bijna veertig zelforganiserende teams, verdeeld over vijf Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s), te weten Woonzorg, Thuiszorg, Behandeling, Facilitair en Algemeen, die worden aangestuurd door drie managers. 

Ter ondersteuning van het primaire proces zijn de volgende afdelingen en medewerkers beschikbaar: twee teamcoaches, twee kwaliteitscoaches, afdeling Catering, Welzijn, het Adviespunt, facilitaire ondersteuning, HR Flexpool en HR, afdeling controlling, de financiële- en salarisadministratie, afdeling ICT, twee beleidsadviseurs, twee communicatieadviseurs, drie secretariaten (medisch, zorg en directiesecretariaat), de adviseur directie en de directie.

1.8 Financiële informatie

Het boekjaar 2018 is voor de Posten afgesloten met een resultaat van de Posten € 890.086 over 2018
(2017: € 938.192)

De totale omzet van de Posten bedraagt voor 2018 € 30,6 miljoen. Dit is een stijging van 3,0 miljoen ten opzichte van 2017 en wordt verklaard door een hogere bezetting (Erve Leppink volledig bezet met 8 klanten per huiskamer in 2018) en verhoging van de tarieven. 

In 2018 blijft de Wlz de grootste inkomstenbron voor de Posten (73%), de zorgverzekeraars generen een omzet van 19%, de Wmo 4% en de overige 4% komt uit andere inkomstenbronnen. 

De personeelslasten bedragen in 2018 72% van de omzet en komen uit op € 22,0 miljoen. Dit is een stijging van € 2,9 miljoen ten opzichte van 2017. Deze stijging kan worden verklaard door:

 • Hoog percentage ziekteverzuim, met name in het eerste half jaar;
 • Extra inzet van zorgmedewerkers, deel vooruitlopend de kwaliteitsgelden vanaf 2019;
 • Meer FTE’s binnen de ondersteunende diensten;
 • Cao verhoging van 4% vanaf oktober.
Ratio 2018 2017 (Interne) Norm
Rendement (Nettoresultaat / opbrengsten) 2,9% 3,1% > 1,5%
Solvabiliteit (Eigenvermogen / totaal vermogen) 55% 50% > 25%
Loan to value (Langlopende schulden / MVA) 53% 60% < 70%
Vermogensniveau (Eigenvermogen / opbrengsten) 47% 49% > 15%
Current ratio (Vlottende activa / kortlopende schulden) 2,6 2,5 > 1,0
DSCR (EBITDA / (rentelasten + aflossing)) 2,0 1,9 > 1,2
ICR (EBIT / rentelasten) 4,4 3,4 > 2,0

Alle ratio’s voldoen aan de (intern) gestelde normen. De rendements- en de vermogensratio dalen licht, dit wordt veroorzaakt doordat de personeelskosten procentueel meer stijgen dan de opbrengsten. Voor de verklaring van de personeelskosten wordt verwezen naar de toelichting hierboven. 

De voornaamste risico’s en onzekerheden:

De omzet die de Posten maakt in de Wet langdurige zorg loopt een risico omtrent het systeem van persoonsvolgende bekostiging. Er worden geen plafonds meer gehanteerd per zorgorganisatie. Aanbieders lopen in 2019 het risico dat men een deel van de omzet dient terug te betalen aan het zorgkantoor wanneer het regiobudget wordt overschreden. Het zorgkantoor heeft toegezegd zich op diverse wijzen optimaal in te spannen om dit te voorkomen.

De Posten gaat vanuit de Wlz de komende 3 jaar een budget van 3,1 mln. aan kwaliteitsgelden  ontvangen. Deze gelden worden alleen ontvangen als er daadwerkelijk kosten tegenover staan in 2019, 2020 en 2021. De kosten mogen voor 85% uit personele kosten bestaan en 15% uit overige  kosten. Alleen stijgingen van kosten ten opzichte van 2018 mogen ten laste van het kwaliteitsbudget worden gebracht. De Posten is van mening dat zij op dit moment onterecht worden gekort in de kwaliteitsgelden voor de komende 3 jaar, dit heeft betrekking op de volgende onderdelen:

 • Het gunningspercentage 2018 voor de Wlz tarieven was 96,0%, het gunningspercentage voor 2019 is 97,2%. Dit betekent een stijging van 1,2% van de opbrengsten en deze  1,2% stijging wordt in de kwaliteitsgelden weer gecorrigeerd. Volgens de Posten is dit onterecht en dient dit los van elkaar gezien te worden.
 • In 2018 is de Posten, vooruitlopend op de kwaliteitsgelden, al gestart met de inzet van extra medewerkers. Gevolg hiervan is dat de Posten deze medewerkers in de komende 3 jaar niet volledig vergoed krijgt uit de kwaliteitsgelden maar alleen voor het deel stijging van de personele kosten 2019 ten opzichte van 2018. De Posten vindt dit onterecht aangezien er tijdig is ingespeeld op extra gelden, dit de kwaliteit van zorg ten goede is gekomen, maar de vergoeding  vanuit de kwaliteitsgelden uiteindelijk lager is dan wanneer de Posten er later (lees 2019) mee zou zijn gestart.  

De Posten sluit met zorgverzekeraars omzetplafonds af. In de loop van het jaar én ook na afloop van het jaar wordt vaak definitief duidelijk wat het omzetplafond daadwerkelijk wordt. Het kan zijn dat dan deze overproductie niet wordt vergoed.