Inleiding

Met dit jaarverslag legt de Posten verantwoording af over het jaar 2018 aan onze bewoners, klanten, hun naasten, onze medewerkers en vrijwilligers en aan alle overige belanghebbenden. Het was het jaar waarin is stilgestaan bij het 45-jarig jubileum van de Posten en waarin koers is uitgezet naar de toekomst.

Vanuit de visie van de Posten hebben onze medewerkers samen met mantelzorgers en familie van klanten en vrijwilligers ook in 2018 weer hard gewerkt om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan klanten binnen en buiten de Posten te verbeteren. Het jaar is te typeren als het jaar van hernieuwde aandacht. Meer aandacht voor de persoonlijke levenskwaliteit van onze klanten en voor elkaar als collega’s van de Posten. En dat dit is gelukt, blijkt uit de resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken in 2018. Het gemiddelde rapportcijfer uit de uitvraag van onze eigen klantwaardering is namelijk een 8,0. Daarnaast werd de Posten in 2018 op Zorgkaart Nederland gewaardeerd met een gemiddelde score van 7,5. Daar zijn wij uiteraard trots op! Veel waardering en complimenten dus voor onze medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers die dit gezamenlijk hebben gerealiseerd.

Daarnaast hebben ook de effecten van de inzet van de toegezegde gelden voor 2019 een bijdrage geleverd aan de tevredenheid van onze klanten. Dankzij deze gelden heeft de Posten de basisroosters van de zorgteams op orde kunnen brengen en is extra inzet van nieuwe medewerkers mogelijk gemaakt. Hierdoor zijn de rust en aandacht voor medewerkers en klanten toegenomen. Roosters sluiten nu beter aan bij de zorgzwaarte en zorgvraag van onze klanten die hierdoor meer persoonlijke aandacht ervaren en meer vaste gezichten zien. 

Ook heeft de aandacht voor onze zieke medewerkers zijn vruchten afgeworpen. De Posten is daarom ook erg trots op de daling van het ziekteverzuim in het laatste kwartaal van 2018. De komende jaren wil de Posten de aandacht voor verzuim ombuigen naar gezondheid en vitaliteit.

Op het gebied van het welzijn van onze klanten heeft de uitwerking van de vier thema’s van de Posten (Groen, Eten & drinken, Muziek en Bewegen), die een brug vormen tussen de Posten en de wijk, veel nieuwe activiteiten opgeleverd waar veelvuldig gebruik van is gemaakt. Memorabel zijn de mooie, in samenwerking met de gemeente,  jubileumweek voor onze klanten en het geslaagde jubileumfeest voor onze medewerkers en vrijwilligers. Dit alles heeft zeker bijgedragen aan een positieve werksfeer. 

Omdat de Posten ook groot belang hecht aan een goede werksfeer, plezier en betrokkenheid van onze medewerkers in hun eigen werk, zal in 2019 een medewerker tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd.

Zoals al aangegeven was het afgelopen jaar het jaar van koers uitzetten. De ontwikkelingen van afgelopen jaar en de te verwachte maatschappelijke ontwikkelingen in de toekomst bieden de Posten aanknopingspunten voor een nieuwe samenhangende visie voor de lange termijn, die in juni 2019 wordt vastgelegd in een meerjarenbeleidsplan. Op basis van deze richting zal de organisatie verder worden ingericht. Twee grote projecten “de Klantreis” en “Samen Sturen” zullen hiervoor als uitgangspunt dienen. De beoogde resultaten van deze projecten zijn het verder groeien als  klantgerichte organisatie en het helder maken van de kaders binnen de organisatie waardoor een ieder duidelijk heeft wat er van hem of haar of van het team wordt verwacht. 

Naast deze projecten, is de Posten 2018 gestart met het verder ontwikkelen van Woonpark de Posten. Samen met externe stakeholders zal de Posten toewerken naar een inclusieve samenleving (Droomwijk de Posten) waarvan Woonpark de Posten een onderdeel zal zijn. Voorbeelden van ontwikkelingen waarmee de Posten zich al bezighoudt met de inclusieve samenleving en de rol die de Posten speelt in de wijk en de Enschedese samenleving, hebben wij begin januari mogen laten zien aan onze minister-president Mark Rutte, die een werkbezoek aan de Posten bracht. De Tafel van Marcelis, de huisvesting van studenten en kwetsbare jongeren in de Posten, onze samenwerking met Aveleijn en onze zorg- en dienstverlening aan klanten met diverse culturele achtergronden zijn daar mooie voorbeelden van. Het bezoek was voor de Posten een prachtige kans om te laten zien hoe onze verbindingen en samenwerkingen in en met de wijk en samenleving zijn vormgegeven. 

Vanuit het kwaliteitskader ontvangt de Posten de komende jaren extra financiële middelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Om deze zo goed mogelijk te kunnen inzetten, is hierover samen met de Cliëntenraad en de zorgteams nagedacht en zijn we tot praktische ideeën gekomen. Tezamen met de in 2018 ingezette koers en het plan voor de inzet van de middelen Waardigheid en Trots vormen deze ideeën de basis voor een plan voor de inzet van extra formatie en innovatieve technologie ten behoeve van kwaliteitsverbetering voor de komende drie jaar. Dit plan is uitgewerkt conform de principes van het programmaplan ‘thuis in het verpleeghuis’. Ook is de extra personele inzet gekoppeld aan de welzijnsthema’s van de Posten: Groen, Eten & drinken, Muziek en Bewegen. In ons Kwaliteitsplan op onze website is hierover alles te lezen: https://www.deposten.nl/kwaliteit

Voldoende plannen dus om de Posten te koersen van een goede naar een geweldige organisatie waarin de kwaliteit van leven van onze klanten en waarin onze medewerkers centraal staan.

Graag wil ik de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Cliëntenraad en de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad danken die mij het afgelopen jaar als directeur-bestuurder vanuit hun verschillende onafhankelijke rollen regelmatig op deskundige en inspirerende wijze hebben bevraagd en geadviseerd. Daarnaast ook dank aan alle medewerkers en het Organisatie Ontwikkelteam, die zich het afgelopen jaar ook maximaal hebben ingezet voor onze klanten. Ik ben trots op onze samenwerking!

Ik wens u veel leesplezier!

Rick Hogenboom
Directeur-bestuurder